Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is ONLZ's beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die wij van u kunnen verzamelen op onze website, https://www.onlz.com, en andere sites die wij bezitten en beheren.

Wij vragen alleen om persoonlijke informatie wanneer wij deze echt nodig hebben om u een dienst te verlenen. We verzamelen ze op een eerlijke en wettige manier, met uw medeweten en toestemming. We laten u ook weten waarom we ze verzamelen en hoe ze zullen worden gebruikt.

We bewaren verzamelde informatie alleen zolang als nodig is om u de gevraagde dienst te leveren. De gegevens die we opslaan, beschermen we met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

Wij delen geen persoonlijk identificeerbare informatie in het openbaar of met derden, behalve wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Wees u ervan bewust dat wij geen controle hebben over de inhoud en de praktijken van deze sites, en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacybeleid.

Het staat u vrij ons verzoek om uw persoonlijke gegevens te weigeren, met dien verstande dat wij u dan wellicht niet meer in staat kunnen stellen bepaalde door u gewenste diensten te verlenen.

Uw voortdurend gebruik van onze website zal worden beschouwd als aanvaarding van onze praktijken inzake privacy en persoonlijke informatie. Als u vragen hebt over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens en persoonlijke informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Dit beleid is van kracht vanaf 1 oktober 2019.

ONLZ Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door de website op https://www.onlz.com te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Licentie gebruiken

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één kopie van de materialen (informatie of software) op de ONLZ-website te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel en tijdelijk gebruik. Dit is een verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet :

  • de materialen te wijzigen of te kopiëren;
  • de materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor publieke vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • de software op de website van ONLZ proberen te decompileren of te onderwerpen aan reverse engineering;
  • auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen; of
  • de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd indien u één van deze beperkingen overtreedt en kan op elk ogenblik door ONLZ worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen die in uw bezit zijn, hetzij in elektronische of gedrukte vorm, vernietigen.

3. Disclaimer

  • De materialen op de website van ONLZ worden aangeboden op een 'as is' basis. ONLZ geeft geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten.
  • Verder geeft ONLZ geen garantie en doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op zijn website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval zal ONLZ of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de materialen op ONLZ's website, zelfs indien ONLZ of een door ONLZ gemachtigde mondeling of schriftelijk op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van ONLZ verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. ONLZ garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. ONLZ kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan de materialen op haar website. ONLZ verbindt zich er echter niet toe de materialen bij te werken.

6. Links

ONLZ heeft niet alle aan haar website gekoppelde sites gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van ONLZ van de betreffende site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is voor eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

ONLZ kan deze servicevoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de op dat ogenblik geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Brussel en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in dat Gewest.