Welke wet?

Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van de economie + CAO nr. 9

Definitie

 • Artikel 14: De OR wordt opgericht in alle ondernemingen met gemiddeld 100 werknemers.
 • Het is een raadgevend orgaan waar een dialoog plaatsvindt

Samenstelling

 • CNaast het hoofd van de onderneming zijn er in artikel 16 een of meer effectieve of plaatsvervangende afgevaardigden voor de REO en een aantal effectieve of plaatsvervangende afgevaardigden voor de RTO.
 • Gemengde en niet-paritaire samenstelling

Algemene beginselen

 • De EC komt eenmaal per maand bijeen.
 • Hij heeft tijd beschikbaar tijdens werkuren om te vergaderen.
 • Het biedt lokalen.
 • De wet voorziet niet in een budget voor de ondernemingsraad, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Instelling

Verplichting voor werkgevers om ondernemingsraden en verkiezingen in te stellen in "ondernemingen" met 100 of meer werknemers.

Competenties

 • Haar bevoegdheden zijn economisch en sociaal
 • Raadgevende taak: advies geven en suggesties doen over alle maatregelen die de organisatie van het werk, de arbeidsomstandigheden en de prestaties van de onderneming zouden kunnen wijzigen. (Art. 15)
 • De werkgever kan altijd de uiteindelijke beslissing nemen.
 • controletaak: de toepassing van de wetten controleren (stelt het arbeidsreglement vast) (art. 15)
 • Zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld van collectief ontslag om economische of technische redenen (art. 7 CAO 9)
 • Art. 12 en 13 CAO 9

Operatie

 • Vergadering op de zetel van de vennootschap voorgezeten door het hoofd van de vennootschap Art. 22
 • Werking bepaald bij koninklijk besluit
 • De PC's bepalen de ROI van de GB

Status

 • De EG heeft geen wettelijke status
 • Voorwaarden om in aanmerking te komen in artikel 19
 • Duur van het mandaat in artikel 21 (4 jaar, verlengbaar)

Ontslag

Bescherming tegen ontslag

Toepassingsgebied van art. 1 en art. 2 van de wet van 19 maart 1991 + DS indien geen PBW

Termijn: art 2 lid 2 en 3 wet van 19 03 1991

Bijzondere ontslagprocedure

Artikel 2, leden 1 en 6

 • Ernstige gronden: art 4 en 5 + van 6 tot 11
 • Indien ernstige reden erkend: art 12
 • Vergoeding: artikel 9
 • Vertrek van de werknemer: artikel 13
 • Technische of economische reden: art. 2 en 3

Sancties

Schending van de bescherming

 • Herinvoering: Art 14 tot 19
 • Beschermingstoelage: artikel 16 17 18
Tags:

Meer artikelen

Verdeling mannen en vrouwen bij de sociale verkiezingen van 2024

Sinds de verkiezing van de nieuwe ondernemingsraad in 2024 is het verplicht voor de werkgever om een overzicht van de man-vrouwverhouding voor te leggen en te bespreken met de raad van bestuur tijdens de sociale verkiezingen.…

Read all

Steekproefsgewijze stemming

Steekproefsgewijs stemmen is een methode die bij sommige verkiezingen wordt gebruikt om de nauwkeurigheid en integriteit van de resultaten te garanderen. Het is een representatieve steekproef van kiezers nemen om te controleren of de verkiezingen eerlijk verlopen en of de stemmen correct geteld zijn.…

Read all

Het idee van drie stemmingen

Het Three-Ballot voting systeem is een cryptografisch stemsysteem waarmee kiezers drie afzonderlijke gecodeerde stembiljetten kunnen uitbrengen om de integriteit en geheimhouding van hun stem te helpen waarborgen.…

Read all

Sociale verkiezingen voor HR-afdelingen

Hoe organiseer je op een rustige manier sociale verkiezingen?…

Read all

Digitaal immuunsysteem

Hoe Digital Immune System toepassen op online voting?…

Read all

Klokkenluiders en online anonimiteit

Read all