Wanneer gaan we stemmen in België?

In 2024 vinden in België de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen plaats, evenals de parlements-, gewest-, gemeenschaps- en Europese verkiezingen. Hetzelfde geldt voor de sociale verkiezingen. In het algemeen is elektronisch stemmen niet verplicht en wordt het aan de gemeenten overgelaten.

Belgische federale parlementsverkiezingen van 2024

De 150 leden van de 56e legislatuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden verkozen voor een termijn van vijf jaar. Evenals 74 leden van de Senaat.

Voor de federale verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers :

 • 87 zetels voor Vlaanderen
 • 48 voor Wallonië
 • 15 voor Brussel

Voor de federale verkiezingen van de Senaat :

 • 40 senatoren verkozen via rechtstreekse algemene verkiezingen (25 NL + 15 FR)
 • 21 senatoren benoemd door de gemeenschappen (10 Vlaamse, 10 Franse, 1 Duitstalige)
 • 10 door coöptatie (6 NL + 4 FR)

Gewestverkiezingen 2024

De gewest- en gemeenschapsverkiezingen vinden om de 5 jaar plaats.

Voor de gewesten :

 • Het Waals Parlement telt 75 zetels.
 • Het Brussels Parlement telt 89 zetels.
 • Het Vlaams Parlement is opgegaan in dat van de Vlaamse Gemeenschap

Voor de gemeenschappen :

 • Het Vlaams Parlement telt 124 zetels, waarvan 6 voor de Nederlandstaligen van Brussel
 • Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap telt 25 zetels
 • Het Parlement van de Franse Gemeenschap is samengesteld uit Waalse en Brusselse leden : er zijn geen gemeenschapsverkiezingen omdat de leden van het Gemeenschapsparlement uit de gewestparlementen komen.

Provinciale verkiezingen 2024

De provinciale verkiezingen vinden om de 6 jaar plaats.

Het aantal te verkiezen provincieraadsleden hangt af van het inwonertal van de provincie op 1 januari van het jaar dat aan de verkiezing voorafgaat. De verkiezingen voor de provincieraad worden gehouden door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2024

Datum van de volgende gemeenteraadsverkiezingen: Zondag 13 oktober 2024.

Dit zijn verkiezingen voor de leden van de verschillende gemeenteraden in België. Er zijn momenteel 589 gemeenten in België.

 • De Gemeenteraad
 • Het College van Burgemeester en Schepenen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • De burgemeester
 • De Raad voor Maatschappelijk Optreden: de leden van deze Raad worden na elke gemeenteraadsverkiezing verkozen door de Gemeenteraad.

Europese Verkiezingen 2024

De Europese verkiezingen vinden om de 5 jaar plaats.

België is vertegenwoordigd met 21 zetels:

 • 12 voor het Nederlandstalig College
 • 8 voor het Franstalig College
 • 1 voor het Duitstalige College
Tags:

Meer artikelen

Steekproefsgewijze stemming

Steekproefsgewijs stemmen is een methode die bij sommige verkiezingen wordt gebruikt om de nauwkeurigheid en integriteit van de resultaten te garanderen. Het is een representatieve steekproef van kiezers nemen om te controleren of de verkiezingen eerlijk verlopen en of de stemmen correct geteld zijn.…

Read all

Het idee van drie stemmingen

Het Three-Ballot voting systeem is een cryptografisch stemsysteem waarmee kiezers drie afzonderlijke gecodeerde stembiljetten kunnen uitbrengen om de integriteit en geheimhouding van hun stem te helpen waarborgen.…

Read all

Sociale verkiezingen voor HR-afdelingen

Hoe organiseer je op een rustige manier sociale verkiezingen?…

Read all

Digitaal immuunsysteem

Hoe Digital Immune System toepassen op online voting?…

Read all

Klokkenluiders en online anonimiteit

Read all

Vermoedelijke of bewezen verkiezingsfraude

Er zijn veel gevallen van bewezen fraude bij verkiezingen in de hele wereld, met uiteenlopende gevolgen voor kiezers en kandidaten.…

Read all