Veel gestelde vragen over sociale verkiezingen in België

Alle antwoorden op je vragen over de peilingen

 • NL
 • Veel gestelde vragen over sociale verkiezingen in België

Vragen

De volgende vragen en antwoorden hebben betrekking op de sociale verkiezingen (vakbondsverkiezingen) die om de 4 jaar in België worden gehouden.

Wanneer zullen de sociale verkiezingen voor de oprichting en vernieuwing van ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk plaatsvinden?

De Nationale Arbeidsraad heeft de data voor de sociale verkiezingen vastgesteld tussen 13 en 26 mei 2024, voor alle in België gevestigde vennootschappen.

Welke ondernemingen moeten verkiezingen voor de ondernemingsraad houden?

In alle ondernemingen met gemiddeld ten minste 100 werknemers moet een ondernemingsraad worden opgericht. Deze raden moeten echter worden vernieuwd zodra de onderneming gemiddeld ten minste 50 werknemers heeft. In ondernemingen met 50 tot 99 werknemers, waar de raad moet worden vernieuwd, is het niet nodig raadsleden te kiezen. Hun mandaat wordt uitgeoefend door de werknemersvertegenwoordigers die in het Comité voor preventie en bescherming op het werk zijn verkozen.

Hoeveel lijsten kunnen we hebben voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk?

Voor de CPBW zijn drie lijsten mogelijk :

 • arbeiders;
 • lwerknemers;
 • ljonge werknemers: op voorwaarde dat de onderneming ten minste 25 werknemers in dienst heeft die op de dag van de verkiezingen jonger zullen zijn dan 25.

Hoeveel lijsten zijn er voor de ondernemingsraad?

Voor de OR zijn vier lijsten mogelijk :

 • arbeiders;
 • lwerknemers;
 • lJonge werknemers: op voorwaarde dat de onderneming ten minste 25 werknemers in dienst heeft die op de dag van de verkiezingen jonger zullen zijn dan 25 jaar.
 • beroeps- en leidinggevend personeel: op voorwaarde dat de onderneming ten minste 15 beroeps- en leidinggevende personeelsleden in dienst heeft.

Wat is de rol van de OR (Oondernemingsraad)?

De ondernemingsraad houdt toezicht op de economische en financiële gezondheid van de onderneming. In het bijzonder de beroepsbevolking, de productiviteit, het concurrentievermogen en de toekomstperspectieven.

Wat is de rol van het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)? ?

Het CPBW speelt een preventieve en welzijnsfunctie.

Wie kan zich aanmelden?

Alle werknemers kunnen solliciteren, op voorwaarde dat

 • tewerkgesteld zijn met een arbeidscontract of leercontract;
 • ten minste 18 jaar oud zijn (of 16 jaar voor de vertegenwoordigers van jonge werknemers) en niet de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt (of de leeftijd van 25 jaar voor de vertegenwoordigers van jonge werknemers);
 • geen lid te zijn van het leidinggevend personeel of een preventieadviseur of vertrouwenspersoon;
 • in 2023 een ononderbroken anciënniteit van ten minste 6 maanden of een onderbroken anciënniteit van ten minste 9 maanden hebben in de juridische entiteit of in de technische exploitatie-eenheid die uit verscheidene juridische entiteiten bestaat.

Wat is het adres van de webtoepassing van de FOD Werkgelegenheid?

Voor elke sociale verkiezing stelt de FOD Werkgelegenheid een webapplicatie ter beschikking van de ondernemingen die deelnemen aan de sociale verkiezingen. Dankzij deze webapplicatie kunnen zij de documenten, zoals de notulen en de informatie vóór de verkiezingen, alsook de bij wet vereiste statistieken meedelen aan de FOD Werkgelegenheid en aan de organisaties die de werknemers vertegenwoordigen.

Welke e-voting toepassingen kunnen worden gebruikt voor sociale verkiezingen?

Niet alle verzoeken om online te stemmen zijn toegestaan. Volgens de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen zijn de fabrikanten van elektronische stemoplossingen verplicht een kopie van hun elektronisch stemsysteem neer te leggen bij de Algemene Directie van de individuele arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De lijst van deze bedrijven is hier beschikbaar.

Wat zijn de nummers van de kandidatenlijst voor de verkiezingen?

De loting voor de nummers van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen van 2024 heeft plaatsgevonden in het kabinet van de minister van Werkgelegenheid en in aanwezigheid van de representatieve organisaties van werknemers en van beroeps- en kaderpersoneel.

 • CGSLB - ACLVB : 1
 • CSC - ACV : 2
 • FGTB - ABVV: 3
 • CNC - NCK : 4

Op zoek naar een oplossing voor de sociale verkiezingen van 2024 🇧🇪?

Onze capaciteit is beperkt. Wie het eerst geregistreerd is, wie het eerst maalt.